Unknown Stoat (ermine) European Kalmyk Cap
Page 0 of 0