South American sea lion European Kalmyk Stocking
Page 0 of 0