Unknown Stoat (ermine) European Kalmyk Garment
Page 0 of 0